Adatkezelési tájékoztató minta

Tisztelt Partnerünk!

A közelmúltban hatályba lépett szigorú európai adatvédelmi előírásoknak való megfelelés támogatása céljából a következőkben közreadunk egy, az autósiskola és a tanuló viszonylatában alkalmazható Adatkezelési tájékoztató MINTÁT. A szöveget a Felelősségkizáró Nyilatkozat megismerése és elfogadása után jelenítheti meg.

Felelősségkizáró Nyilatkozat

A jelen adatkezelési tájékoztató szolgáltató általi szabad felhasználásra bocsátásának célja segítségnyújtás a felhasználó számára a hatályos adatvédelmi szabályoknak való megfeleléshez. A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató a szolgáltató sajátos adatkezelési tevékenysége alapján készült, valamint arra, hogy minden adatkezelő köteles a saját működése szerinti szabályozás kialakítására. A szolgáltató felhívja továbbá a felhasználó figyelmét arra is, hogy az adatkezelési tájékoztató közzététele nem jelenti valamennyi adatvédelmi előírás teljesítését.

A szolgáltató kizárja a saját felelősségét arra az esetre, amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztató tartalma nem felelne meg a hatályos adatvédelmi szabályoknak – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt; továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport által kiadott határozatokat, iránymutatásokat – és emiatt a felhasználónak vagy harmadik személynek bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kára keletkezne.

A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató a 2018. május 25. napján hatályos adatvédelmi szabályok alapulvételével készült. A szolgáltató kizárja saját felelősségét azokért a felhasználót vagy harmadik személyt ért vagyoni és nem vagyoni károkért is, amelyek az adatvédelmi szabályok jövőbeni esetleges változásai miatt állnak be. A szolgáltató nem vállal kötelezettséget az adatvédelmi szabályok változásainak figyelemmel követésére és a jelen adatkezelési szabályzat ezekhez igazodó frissítésére, karbantartására.

A Felelősségkizáró Nyilatkozat tartalmát megismertem és azt elfogadom.